Cseh Ildikó egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https://peonia.hu domain címen található weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal„) nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a Weboldal egyes funkcióit használó és az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók, mint természetes személyek (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatainak kezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján jár el.


Az Érintett a Weboldalra történő belépéssel, és a Weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Az Adatkezelő adatai a jelen Adatkezelési Szabályzat tekintetében:


Adatkezelő neve: Cseh Ildikó egyéni vállalkozó

Székhelye (postacím): 1173 Budapest, Akácvirág u. 10-20 A/3/8

Elektronikus levelezési címe: info@peonia.hu

Adószáma: 70872259-1-42

Telefonszáma:+36204289632

A jelen Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy az adatkezelés során az Érintettek magánszférájának teljes mértékű tiszteletben tartása megvalósuljon.

Adatkezelő az előző bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Érintett személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

1. Fogalmak

1.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

1.2. személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

1.3. hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.4. tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

1.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottakra korlátozódik.

1.6. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1.9. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Adatvédelmi Szabályzat vonatkozásában Adatkezelőn az Adatvédelmi Szabályzat első bekezdésében megnevezett Adatkezelőt kell érteni.

1.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

1.12. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

1.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. § és 2:43 § (e) pontja;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének [a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet, GDPR];
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, minden esetben hozzájárulásuk alapján, illetőleg

 
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a 2001. évi CVIII. tv. (Eker. tv.) 13/A §-a és 

– a 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

 

4. Az adatkezelés alapelvei

A Weboldalon végzett tevékenység során, így annak meglátogatásával, időpont foglalásakor, az Adatkezelő hírlevelére való feliratkozáskor és az 5. pontban megjelölt további esetekben személyes adatok kezelésére és azok feldolgozására kerül sor. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az Adatkezelő személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig végzi.

A adatkezelés minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az Érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az Adatkezelési Szabályzat külön is rendelkezik.

Felhívjuk az adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az Érintett hozzájárulásának beszerzése az adatközlő kötelessége.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor információt kapjon arról, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az adatkezelés jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzített alapelvei és az adatkezelés összhangban vannak Magyarország adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályaival.

 

5. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek, mint Érintettek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjthet az Adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjthet, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5.1. Online üzenet küldése, időpontfoglalás, árajánlat kérése:

A Weboldalon lehetőség van az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan időpontfoglalásra személyes vagy online konzultációhoz, árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása lehet szükséges az Érintett részéről:

– e-mail cím;

– vezetéknév, keresztnév;

– születési dátum;

– telefonszám;

– lakcím.

Az adatkezelés célja az Érintett igényeinek személyre szabott kiszolgálása érdekében az Érintett kérésére árajánlat küldése, ebből a célból kapcsolattartás és szerződéskötés.

5.2. Személyes vagy online konzultáción történő megjelenéskor, esettörténet készítéséhez, illetve az Adatkezelő által nyújtott tanfolyamra történő jelentkezéskor megadandó adatok kezelése:

Személyes vagy online (különösen Zoom, Facebook Messenger, Google Meet és hasonló, élő online kommunikációt lehetővé tevő alkalmazásokon keresztül) történő konzultáció megkezdése előtt, illetve az Adatkezelő által nyújtott tanfolyamra történő jelentkezéskor, a megjelenéskor illetve az eseményre való regisztrációkor az Adatkezelő további személyes adatok megadását kérheti az Érintettől, melyek az alábbiak:

– e-mail cím;

– vezetéknév, keresztnév;

– születési dátum;

– telefonszám;

– lakcím;

– foglalkozással és pozícióval kapcsolatos alapadatok;

– az Adatkezelő szolgáltatása igénybevétele okának megjelölése és az ezzel kapcsolatos további információk (a személyes probléma jellege, rövid leírása), melyek szenzitív személyes adatokat tartalmazhatnak.

Az utóbbi adatok érzékeny adatnak számítanak, ezért az Adatkezelő mindenkor kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a személyes adatokat és a konzultáción elhangzott információkat bizalmasan, zártan, a legszigorúbb orvosi titoktartás elvei szerint kezeli, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja ki. 

Az adatkezelés célja az Érintett igényeinek személyre szabott kiszolgálása, személyre szabott esettörténetének elkészítése, az Érintett kérésére árajánlat adása, ebből a célból kapcsolattartás, szerződéskötés, továbbá az Érintett részére számla kiállítása.

5.3. Hírlevélre történő feliratkozás

A Weboldalon az Érintettnek lehetősége van hírlevélre történő feliratkozásra, mely az Érintett döntésétől függ. Az ennek kapcsán átadott személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Hírlevélre való feliratkozás kapcsán az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezelheti:

– e-mail cím;

– vezetéknév, keresztnév.

A személyes adatok kezelésének célja, hogy az Érintett a hírekről, akciókról, eseményekről, új vagy aktuális szolgáltatásokról, nyereményjátékokról, és az újdonságokról rendszeresen, vagy időszakosan tudomást szerezzen, és az Adatkezelő ügyfél-adatbázist építsen. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton (e-mail) kerül sor.

Az Adatkezelő sütik (cookie) használatával tartja nyilván az Érintett hírlevélre való feliratkozási dátumát, a feliratkozás IP címét, tartózkodási helyét, a hírlevél megnyitásokat, a hírlevelekben található linkekre kattintásokat, és a Weboldalon történő aktivitási szokásokat. 

Az adatkezelés jogalapja az Érintettönkéntes hozzájárulása. A Weboldalon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó előre meg nem jelölt négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A személyes adatok kezelése a hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozásig, az Érintett adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásáig vagy törlési kérelméig, legfeljebb azonban az adatkezeléshez való hozzájárulástól (a hírlevélre való feliratkozástól) számított 5 évig áll fenn. A hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, vagy az Adatkezelőhöz címzett e-mailben tett nyilatkozattal.

5.4. Anonim igénybe vevő azonosító (cookie):

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (ún. cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett számítógépének (vagy azonos műveletekre alkalmas elektronikai eszközök) felismerésére alkalmas. Ehhez név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes adat megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor az Érintett az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere kizárólag a számítógépek (vagy azonos műveletekre alkalmas elektronikai eszközök) között történik meg.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból használja a Weboldal működése mellett, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a Weboldal látogatása során esetleg testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

A Weboldalon az Adatkezelő Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Weboldal látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy az Adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Weboldal látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on. Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

A Weboldalon alkalmazott sütik a következők:

 1. A cookie neve: Google Analitics

A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése

A cookie jellege: viselkedésfigyelő

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

 • A cookie neve: Facebook pixel

A cookie célja: Facebook tagjai (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával

A cookie jellege: viselkedésfigyelő

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása, melyről az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik, valamint az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

5.5. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelhet. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

5.6. Az adatkezelés általános időtartama:

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás visszavonásáig, de – az alábbi kivételekkel – legfeljebb a hozzájárulástól számított 5 évig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő – ismételt hozzájárulás hiányában – törli.

Az Adatkezelő bármely szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében az általános elévülési határidőig, azaz a szerződéskötéstől számított 5 évig kezeli.

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla kiállításától számított 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adattovábbítást az Adatkezelő nem végez, és nem is szándékozik a jövőben sem végezni. Adatfeldolgozásra az Adatkezelő által igénybevett IT szolgáltatók és az Adatkezelő könyvelője jogosult, akik az alábbiak:

6.1. Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 700 4140

Email:   info@tarhelypark.hu

 

6.2. A Weboldal IT szerkesztője:

Cégnév: Tothné Héder Andrea

Székhely: 2021 Kiskunmajsa Régiposta utca 9.

Telefon: 06 70 9318565

Email: kapcsolat@hedi.hu

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1.    Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az Érintett hozzáféréshez való joga: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az Adatkezelő az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg.
  • Helyesbítés joga: Az Érintett kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is.
  • Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adat törlésére irányuló kérést az Adatkezelő abban az esetben nem teljesíti, ha az adatkezelést jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy az Érintettel fennálló szerződéses kapcsolat alapján végzi.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.
  • Tiltakozás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna.
  • Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
  • Bírósághoz fordulás joga: Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

 1. az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.);
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: +361 391 1400

Telefax: +361 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
c.) az Érintett lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Info tv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az Info tv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Info tv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – a Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Javasolt szöveg: A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.