ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbiakban olvashatja a https://peonia.hu/ weboldal (a továbbiakban: Weboldal) segítségével Cseh Ildikó egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSzF), melyek elfogadása esetén vehető igénybe a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vagy rendelhető meg a Szolgáltató bármely terméke.

A Szolgáltató által akár online környezetben, akár személyesen nyújtott bármely szolgáltatás vagy termék kizárólag a jelen ÁSzF rendelkezéseinek teljes elfogadása esetén vehető igénybe, illetve igényelhető. Ön, mint a Szolgáltató valamely szolgáltatásának igénybe vevője, termékei megrendelője vagy a Weboldal látogatója (a továbbiakban: Felhasználó) kifejezetten nyilatkozik az ÁSzF elfogadásáról, mely a jelen ÁSzF-ben foglalt valamennyi feltétel teljes körű elfogadását jelenti.

A Szolgáltató online környezetben az ÁSzF hatályos szövegét elérhetővé teszi a Felhasználó számára, aki annak figyelmes elolvasását követően az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével nyilatkozik arról, hogy az ÁSzF szövegét megismerte, megértette, az abban foglalt valamennyi rendelkezéssel egyetért és azokat magára kötelező érvényűnek ismeri el. Az ÁSzF hatályos szövege a Weboldalon bármikor elérhető.

Elektronikus formában történő megkötés esetén az ÁSzF nem kerül iktatásra, így online szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

Az ÁSzF eredeti szövege magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal, kizárólag a Weboldal működésével, az azon keresztül elérhetővé tett termékek, szolgáltatások megrendelési, szolgáltatásnyújtási és átadási feltételeivel és folyamatával kapcsolatosan, valamint a Weboldalon keresztül elérhető információkkal kapcsolatban tartalmaz kötelezően alkalmazandó feltételeket.

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére áll.

Tartalomjegyzék

Általános Szerződési Feltételek.. 1

1. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei 2

2. Alapvető rendelkezések. 2

3. Kapcsolatba lépés, időpontfoglalás. 3

4. A teljesítés módja, díjfizetés. 4

5. Az elállási jog kizárása. 5

6. Panaszkezelés rendje. 6

7. Hírlevél 6

8. Adatvédelem.. 7

9. Beszámolók és visszajelzések. 7

10. A felelősség korlátozása. 7

11. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok. 8

12. Vegyes rendelkezések. 10

 

1. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei

A szolgáltató neve: Cseh Ildikó egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 

Adószáma: 

Bankszámlaszám: 

Email cím: peonia144@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +3620 428 9632

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint az ÁSzF értelmezésére a magyar jogszabályok irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSzF 2022. október 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSzF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalon közzéteszi. A Felhasználó a Weboldalon nyilatkozatával elismeri, hogy rá nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, így különösen a hatályos ÁSzF és az Adatvédelmi Szabályzat kötelező érvénnyel bír.

2.3.   A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon eléri – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak vagy szerződéses partnere a Szolgáltatónak, az ÁSzF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az ÁSzF-ben rögzített valamennyi feltételt, nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére és a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybe vételére.

2.4.   A Szolgáltató minden jogot fenntart az általa megosztott vagy átadott tartalmak, a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalom vagy annak bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. Ha a Weboldalon megjelenő valamely tartalmat a Szolgáltató kifejezetten letölthetőként tesz közzé, ez a letöltéshez és tároláshoz ráutaló magatartással való hozzájárulásának minősül, melyből azonban a tartalom üzleti célú felhasználásához való hozzájárulás nem következik.

 

3. Kapcsolatba lépés, időpontfoglalás

 

3.1.   A Weboldal elsősorban a Szolgáltató szolgáltatásairól való információ nyújtását és a vele való kapcsolatba lépést szolgálja. Ezekhez a Felhasználó részéről a Weboldalon előzetes regisztrációra nincs szükség. A Felhasználó kijelenti, hogy bármely természetű, a Szolgáltatóval való kapcsolatba lépés esetén a jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az abban rögzített adatkezelésekhez hozzájárul. Felhasználó a Szolgáltatóval való kapcsolatba lépés során köteles saját, valós adatait megadni vagy a személyes adat jogosultjától az adat megadáshoz engedélyt kérni.

3.2.   A Szolgáltató a Felhasználó által e-mailben küldött információkat a vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően, bizalmasan, levéltitokként kezeli, különös figyelemmel az érzékeny adatokra.

3.3.   A Felhasználónak a Weboldalon keresztül lehetősége van személyes vagy online konzultációra, tanfolyamra, a Szolgáltató rendezvényére vagy bármely más szolgáltatására időpontot foglalni, az erre szolgáló kapcsolati űrlap megfelelő kitöltésével. Az időpontfoglalás megtételével a Felhasználó kötelezettséget vállal a szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásért járó díj megfizetésére a Szolgáltató felé. A Szolgáltató az időpontfoglalás és a teljesítés lehetőségének visszaigazolásával válik kötelezetté a szolgáltatás nyújtására, mely időpont a felek közötti szolgáltatási szerződés megkötésének tekintendő.

3.4.   Ha a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait és ennek tényét előzetesen nem jelezte a Szolgáltatónak, Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

3.5.   A Szolgáltatót a szolgáltatásának a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibájáért, illetve az ebből eredő egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

3.6.   Az időpontfoglalások és a Felhasználók üzeneteinek feldolgozása munkanapokon, munkaidőben (8:00-16:00) történik, melytől a Szolgáltató kizárólag saját döntése alapján térhet el. Amennyiben az időpontfoglalás elküldését követően nem érkezik a Szolgáltató részéről a foglalást követő első munkanap végéig visszaigazoló üzenet vagy telefonhívás, úgy kell tekinteni, hogy az időpontfoglalás rögzítése nem volt sikeres (a szerződés nem jött létre).

4. A teljesítés módja, díjfizetés

4.1. A Szolgáltató a lehetséges időpontokat a szolgáltatása igénybe vételére maga adja meg, melytől a Felhasználó nem térhet el. A Felhasználó írásban kérheti a Szolgáltatótól egyéb időpont foglalásának lehetővé tételét, melyet a Szolgáltató saját belátása szerint teljesíthet.

4.2.   A Szolgáltató határozza meg a teljesítés helyét és módját.

4.3.   A szolgáltatásokért való díjfizetés számla ellenében, a szolgáltatás nyújtását megelőzően előre, banki átutalással történik, a Szolgáltató alábbi nakszámlájára:

……………. bank

………………-………………..-………………

         A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, ha a Szolgáltató fenti bankszámláján a teljes esedékes összeg jóváírásra kerül.

4.4.   A Szolgáltató személyesen nyújtott szolgáltatás esetén saját döntése alapján lehetőséget biztosíthat készpénzes fizetésre is.

4.5.   Ha az időpont foglalása a Szolgáltató részéről visszaigazolásra került, de a kiszámlázott díj kiegyenlítése a számlán szereplő határidőben nem történik meg, a Szolgáltató a foglalást törli és a továbbiakban nem köteles a szolgáltatás nyújtására.

4.6.   Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja a foglalásnak megfelelően teljesíteni, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni és részére új időpontot felajánlani. Ha a Szolgáltató nem tud a teljesítésre új időpontot felajánlani vagy a Felhasználó az időpontmódosítást nem fogadja el, a Felhasználó által fizetett összeget a Szolgáltató köteles a meghiúsulás megállapításától számított tizenöt napon belül visszatéríteni. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt időpont foglalások indokolás nélküli törlésére, mely esetben az előbbi eljárás alkalmazandó.

4.7.   Ha a Szolgáltató terméke vagy szolgáltatása téves árazással vagy helytelen adatokkal került közlésre, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót a helyes árról, illetve adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősíti a szerződéskötési szándékát, vagy lehetőség van arra, hogy bármelyik fél elálljon a szerződéstől. Ha a Felhasználó a közlésre nem reagál úgy kell tekinteni, hogy a szerződés megkötését és a teljesítést a megváltozott feltételekkel is kívánja.

4.8.   Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról, annak pontos időtartamáról és az akciós áron történő szerződéskötés feltételeiről.

4.9.   Amennyiben a Szolgáltató valamely termékét postai úton juttatja el a Felhasználóhoz vagy bármely okból postai vagy azzal azonos tartalmú szolgáltatás igénybevétele szükséges, a postai, illetve szállítási költséget minden esetben a Felhasználó, illetve a termék megrendelője viseli. Ez a szabály alkalmazandó minden esetben, amikor a szállítási vagy postaköltség a Felhasználó érdekében merül fel. A kapcsolatba lépés, illetve megrendelés során tévesen megadott postázási (kézbesítési) cím hibájából eredő minden nemű kár a Felhasználót terheli.

4.10. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket a “Cím elégtelen”, “Ismeretlen”, ” Elköltözött”, “Nem vette át”, “Nem kereste” stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a Szolgáltató által meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget vagy szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni.

5. Az elállási jog kizárása

 

5.1.   Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ezt a szabályt a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződések esetében is alkalmazni kell, különös tekintettel a Szolgáltató tanácsadási vagy terápiás tevékenysége keretében készült szellemi termékekre.

5.2.   A Weboldalon található vagy a Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatások kapcsán nyújtott termékek egy része a vételár kiegyenlítését követően e-mail-ben, vagy a Weboldal egy letölthető tartalomra mutató link formájában kerül átadásra a Felhasználó részére. Az e-mail, a link elküldését, vagy egyébként az átadást követően a Felhasználó nem élhet elállási jogával.

5.3.   A Felhasználó egyebekben tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően, nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom átadása esetén pedig a teljesítés megkezdését követően felmondási jogával nem élhet.

5.4.   A Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adat adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

6. Panaszkezelés rendje

6.1.   A Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett és egyéni igényeinek megfelelően teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a kapott szolgáltatással, a szerződéssel, vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonszámokon, e-mail címen, vagy levélben is közölheti a Szolgáltatóval.

6.2.   A Szolgáltató a szóbeli panaszt a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt esetlegesen elutasító álláspontjának indokolása mellett. A panaszra adott válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató.

6.3.   A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet.

6.4.   A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi eljárást. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását felek a között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

7. Hírlevél

7.1.   A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó e-mail címét bizalmasan kezeli. A Szolgáltató e-mail adatbázisát harmadik félre nem ruházza át, harmadik féllel nem osztja meg azt, és az egyes Felhasználók e-mail címét sem adja ki harmadik félnek, kivéve, ha ezt a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata kifejezetten lehetővé teszi.

7.2.   A Szolgáltató megkövetelheti a Felhasználótól a hírlevélre való feliratkozást egy szolgáltatás vagy termék értékesítése, illetve bizonyos szolgáltatások, termékek ingyenes felajánlása esetén.

7.3.   A GDPR-nak és a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően minden, a Szolgáltatótól küldött e-mailben egyértelműen feltüntetésre kerül, hogy az e-mail kitől származik és egyértelmű tájékoztatást ad a feladóval való kapcsolatfelvétel módjáról. Ezen túlmenően minden e-mail tömör információt tartalmaz arról is, hogy a Felhasználók hogyan tudják magukat törölni a levelezőlistáról úgy, hogy ne kapjanak további hírlevelet a Szolgáltatótól. A Felhasználó, aki a továbbiakban nem kívánja megkapni a Szolgáltató hírlevelét vagy promóciós anyagait, a hírlevél e-mailben található leiratkozási linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélről.

7.4.   A Szolgáltató a ……………….. rendszert használja hírlevelek küldésére a felhasználóknak, melynek általános szerződési feltételei az alábbi linken érhetők el:

https://………………………………………………

8. Adatvédelem

A Weboldal használata és a szerződések kapcsán alkalmazott Adatkezelési Szabályzat az alábbi linken érhető el:

…………………………………………………

9. Beszámolók és visszajelzések

9.1.   A Weboldal különböző oldalain a Felhasználó olvashat más felhasználók által adott visszajelzéseket, beszámolókat és ajánlásokat a Weboldalon keresztül vagy személyesen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról. Ezek a megnyilvánulások minden esetben a felhasználók tényleges nyilatkozatai, és a valóságnak megfelelően kerültek közzétételre a Weboldalon.

9.2.   Bár ezek a nyilatkozatok valós állításokat tartalmaznak a felhasználók tapasztalatairól és elért eredményeikről, az ezen felhasználók által elért eredmények nem feltétlenül jellemzőek. A Felhasználó kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy ezek az ajánlások, beszámolók és egyéb nyilatkozatok nem jelentenek garanciát azokra az eredményekre, amelyeket a Felhasználó vagy bárki más a jelen Weboldalon vagy a Szolgáltató által egyébként kínált szolgáltatások igénybevételével elérhet.

10. A felelősség korlátozása

10.1. A Weboldalon található történetek, esettanulmányok, ajánlások, vélemények, beszámolók vagy egyéb dokumentumok tartalma nem jelent sem garanciát, sem előrejelzést a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételének kimenetelére vagy eredményére, eredményességére vonatkozóan. Bár a Szolgáltató minden anyagot és más forrásokra mutató hivatkozást jóhiszeműen tesz közzé, a közzétett információk pontossága, érvényessége, hatékonysága, teljessége vagy hasznossága, mint minden publikáció esetében, nem garantálható. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldalon található információk – beleértve a más forrásokra mutató hivatkozásokat is – felhasználásáért vagy az azokkal való más általi visszaéléséért.

10.2. Az egyes bemutatott eredmények vagy példák csak becslések arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató szerint a szolgáltatásainak igénybevétele esetén mi történhet a Felhasználóval, ugyanis nincs semmilyen garancia arra, hogy a Felhasználó pontosan úgy jár el, azonos szituációkban ugyanúgy viselkedik, vagy gondolkodik mint más, a Weboldalon említett vagy az ajánlásokban szereplő felhasználó. A Weboldalon található eredményekkel vagy kimenetelekkel kapcsolatos bármely állítás vagy nyilatkozat nem tekinthető átlagos eredménynek.

10.3. A Szolgáltató nem állítja és nem garantálja, hogy a megemlített korábbi sikerek vagy egyes múltbeli eredmények az eredményeket illetően felhasználhatók a jövőbeni sikerek vagy eredmények előre jelzésére.

10.4. A Felhasználó, mint a Szolgáltató termékeinek, szolgáltatásainak és Weboldalának igénybe vevője, erre vonatkozó személyes döntése meghozatalakor köteles saját maga eljárni, a szükséges körültekintés tanúsítása mellett.

10.5. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget életének vagy üzleti döntéseinek sikeréért vagy kudarcáért, amely a Szolgáltató által közölt információkkal, a Weboldallal, illetve annak termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos.

10.6. A jelen ÁSzF elfogadásával a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval szemben semmilyen követelést nem támaszt bármely esetben felmerülő, bármilyen személyes, anyagi, érzelmi, pszichológiai vagy egyéb kár vagy sérelem bekövetkezése esetén, amely a Felhasználó álláspontja szerint abból ered, hogy a Felhasználó a Weboldalon található vagy a Szolgáltató által közölt információt használt fel.

11. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

11.1. A Szolgáltató által megosztott vagy átadott minden tartalom és a Weboldalon található tartalom szerzői jog tárgyát képező, jogvédett tartalom*, melyekre vonatkozóan a Szolgáltató minden jogot fenntart. A Weboldalon vagy a Szolgáltatótól származó, szerzői joggal védett anyagok bármilyen jogosulatlan felhasználását a törvény tiltja. A Szolgáltató által megosztott vagy átadott tartalom és a Weboldalon található tartalom nem értékesíthető, a szerződéstől eltérő célra nem használható és harmadik személynek semmilyen jogcímen nem adható át.

*Különösen, de nem kizárólag: blogbejegyzés, kép, videó, hangfelvétel, prezentáció, jegyzet, nyomtatott dokumentumok, írásbeli megoldási javaslatok vagy módszerek leírásai, esettörténetek

11.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalakról és azok adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

11.3. A Szolgáltató írásos engedélye nélkül a Weboldal, illetve a Szolgáltató szolgáltatásainak és digitális vagy nyomtatott termékeinek egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmilyen formában vagy eszközzel, beleértve a megosztást vagy a fénymásolást is.

11.4. A Szolgáltató Weboldalának, szolgáltatásának, digitális vagy nyomtatott termékének részeként szereplő minden tartalom, mint például szöveg, prezentáció, grafika, logó, kép, valamint ezek összeállítása, valamint a Weboldalon használt szoftver a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, melyek a szerzői jogi törvény védelme alatt állnak.

11.5. Tilos a Weboldalon található vagy a Szolgáltató által megosztott vagy átadott bármely tartalmat részben vagy egészben módosítani, közzétenni, továbbítani, átruházni, szerződésben rögzített céloktól vagy módoktól eltérő célra vagy módon felhasználni, azok átruházásában vagy értékesítésében részt venni, belőlük származékos műveket létrehozni, vagy ehhez bármilyen módon felhasználni az ilyen tartalmakat.

11.6. A Szolgáltató által megosztott vagy átadott bármely tartalom esetében a Felhasználó nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható engedélyt kap a tartalmak eléréséhez és saját célra való használatukhoz, a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

11.7. A Weboldal használatának feltételeként a Felhasználó szavatolja, hogy a Weboldalt vagy a Weboldalról letölthető forrásokat vagy a Szolgáltató által megosztott vagy átadott bármely tartalmat semmilyen jogellenes vagy jelen ÁSzF-be ütköző célra nem használja.

11.8. A Weboldalról letölthető vagy a Szolgáltató által megosztott vagy átadott bármely tartalom átadása nem jogosítja fel a Felhasználót a jogvédett tartalom jogosulatlan felhasználására, továbbá köteles az ilyen tartalom integritását megőrizni – abból nem törölhet és azon nem módosíthat.

11.9. A Felhasználó a jogvédett tartalmat kizárólag egyéni céljára használja, a tartalmakat a Szolgáltató, mint a szerzői jog jogosultjának kifejezett írásos engedélye nélkül a szerződéstől eltérő módon nem használja fel.

11.10. A Felhasználó semmilyen jogvédett tartalomra nem szerez tulajdonjogot. A Szolgáltató – az erre irányuló kifejezett írásbeli nyilatkozata hiányában – nem ad a Felhasználónak semmilyen licencet (felhasználási jogot) a Szolgáltató szellemi tulajdonára.

11.11. A Szolgáltató jog által védett neve és logója, a Szolgáltató szlogenje, valamint minden kapcsolódó név, logó, termék- és szolgáltatásnév, formatervezés és arculati minta a Szolgáltatót kizárólagosan illeti. A Felhasználó vagy más az ilyen jelzéseket és jogvédett tartalmakat a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen körülmények között nem használhatja.

 12. Vegyes rendelkezések

 

12.1. A jelen ÁSzF egésze a Szolgáltató és a Felhasználó között kötött szerződés részét képezi. Az egyedi szerződés és az ÁSzF rendelkezései közötti eltérés vagy ellentmondás esetén az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

12.2. A Felhasználó nem használhatja a Weboldalt vagy a Weboldalról letölthető forrásokat olyan módon, mely károsíthatja, letilthatja vagy túlterhelheti a Weboldalt illetve ronthatja annak minőségét, vagy akadályozna bármely más felet a Weboldal használatában.

 

12.3. Ha az ÁSzF bármely része érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.4. Amennyiben Szolgáltató az ÁSzF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

12.5. A Szolgáltató és a Felhasználó között keletkezett jogviták rendezését a Felek békés úton kötelesek megkísérelni. Amennyiben ez a jogvita keletkezésétől számított 30 napon belül  nem vezet eredményre, Felek a jogvita rendezésére a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.

12.6. A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát – azok helytelenül vagy hiányosan való megadásból eredő bárminemű kár felmerülése esetén a Szolgáltatóval szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

12.7. A Weboldalon megjelenített valamennyi kép csupán illusztrációként szerepel a Weboldalon, ezekre követelés nem alapítható.